Detailed description / Detaljan opis

Here you can see a detailed description of the position / Ovde možete videti detaljan opis pozicije

Position / Pozicija: Senior tehničar za implementaciju pasivne optičke mreže / Senior Technician for Passive Optical Net
Department / Sektor: Direkcija za pasivne opticke mreze i pristupne siteme
Location / Lokacija: Srbija - Beograd
Application deadline / Rok za prijavu: 31.10.2021
 

Kompanija Roaming Networks je jedan od vodećih sistem integratora u ICT industiji u regionu Balkana, sa sedištem kompanije u Srbiji. Pružamo profesionalne usluge konsaltinga, projektovanja, implementacije, integracije i održavanja u oblastima radio komunikacija, pasivnih optičkih mreža i pristupnih sistema, IKT infrastrukture i Data centara i Sistema tehničke zaštite i automatskog upravljanja. Tokom prethodnih godina izgradili smo jako prisustvo u regionu Balkana, Austriji, Nemačkoj, Norveškoj i SAD-u. Roaming Networks ima preko 850 zaposlenih. Partnerski sarađujemo sa 15 svetskih kompanija. Kroz stabilan rast i razvoj težimo da proširimo poslovanje na nova tržišta Evrope i Amerike.

 U skladu sa konstantnim rastom i razvojem tražimo osobu na poziciji:

 

Senior tehničar za implementaciju pasivne optičke mreže

 

Srbija (Beograd)

 Opis posla:

 • Izgradnja pristupnih i optičkih mreža u skladu sa zahtevima klijenata i uputstvima proizvođača.
 • Radovi na ugradnji podzemnih i nadzemnih optičkih kablova prema projektnoj dokumentaciji
 • Rad na završavanju optičkih kablova i izradi nastavaka na istim prema projektnoj dokumentaciji
 • Ispitivanje i umeravanje izgrađenih spojnih puteva i mreža
 • Redovno održavanje, servisiranje  i opravke mreža i spojnih puteva u garantnom roku, kao i mreža i spojnih puteva korisnika sa kojima su sklopljeni ugovori za održavanje 
 • Utvrđivanje kvara na pasvinim optičkim mrežama i spojnim putevima
 • Na osnovu utvrđenih kvarova i otvorenog radnog naloga, vrši neophodne popravke uz vođenje uredne evidencije o utrošenim materijalu i izvedenim radovima
 • Po nalogu neposrednog rukovodioca, postupa po reklamacijama
 • Preduzimanje svih potrebnih mera u cilju poštovanja standarda kvaliteta i poboljšanja efikasnosti i produktivnosti u svom domenu rada
 • Obavljanje svih drugih relevantnih dužnosti na zahtev nadređenog rukovodioca.

 

Zahtevi:

 • Srednja stručna sprema, tehničkog usmerenja
 • Iskustvo u radu minimum 2 godine ili ekvivalentna kombinacija iskustva i obrazovanja
 • Poznavanje rada na OTDR-u, kao i rukovanje splajserom
 • Vozačka dozvola B kategorije

 

Šta nudimo:

 • Mogućnost stručnog usavršavanja
 • Bonuse za venčanje i rođenje deteta
 • Dodatno zdravstveno osiguranje
 • Mogućnost rada u inostranstvu, u zemljama gdje poslujemo
 • Mogućnosti za lični razvoj i napredovanje
 • Rad na izazovnim projektima sa najnovijim tehnologijama
 • Sportske aktivnosti i rekreacija zaposlenih

 

 Pridružite se našem timu!

 

 

 

Roaming Networks is one of the leading system integration companies in the ICT field in the Balkan region with company HQ in Serbia. We provide professional consulting, design, implementation, integration and maintenance services in the fields of radio communications, passive optical networks and access systems, ICT infrastructure and data centers, life safety, security, automation and building management systems, e - Mobility and Solar Power Plants. In recent years we have built a strong presence in the Balkan region, Austria, Germany, Norway and the US. As our business has grown, so has our team: at the end of 2013 the Roaming Networks Group employed 61 staff; in 2015 this increased to 243 and today we number more than 850 employees. Our revenues have increased more than tenfold over the past three years. We have partnership with 15 global firms. By steadily developing and growing we strive to expand into new markets in Europe and USA.

In accordance with the constant growth and development, we are looking for a person for the position:

 

Senior Technician for Passive Optical Network 

 

Serbia (Belgrade)

 

Job description:

 • Construction of access and optical networks in accordance with customer requirements and manufacturer's instructions.
 • Works on installation of underground and overhead optical cables according to project documentation
 • Work on finishing optical cables and making extensions on the same according to the project documentation
 • Testing and calibration of constructed connecting roads and networks
 • Regular maintenance, servicing and repairs of networks and connecting roads within the warranty period, as well as networks and connecting roads of users with whom maintenance contracts have been concluded
 • Fault finding on passive optical networks and connecting roads
 • Based on the identified malfunctions and open work order, performs the necessary repairs while keeping proper records of materials used and work performed
 • By order of the immediate supervisor, acts on complaints
 • Taking all necessary measures in order to comply with quality standards and improve efficiency and productivity in its field of work
 • Perform all other relevant duties at the request of the supervisor.

 

Requirements:

 • Secondary education, technical orientation
 • Work experience of at least 2 years or equivalent combination of experience and education
 • Knowledge of working on OTDR, as well as handling the splicer
 • Driver's licence B category

 

What we offer:

 • Possibility of professional development
 • Bonuses for wedding and childbirth
 • Supplementary health insurance
 • Opportunity to work abroad, in the countries where we do business
 • Opportunities for personal development and advancement
 • Work on challenging projects with the latest technologies
 • Sports activities and recreation of employees

 

 

Join our team!Apply / Prijava >>