Detailed description / Detaljan opis

Here you can see a detailed description of the position / Ovde možete videti detaljan opis pozicije

Position / Pozicija: Biznis Analitičar / Business Analyst
Department / Sektor: Informacione i komunikacione tehnologije
Location / Lokacija: Srbija - Beograd
Application deadline / Rok za prijavu: 31.10.2021
 

Kompanija Roaming Networks je jedan od vodećih sistem integratora u ICT industiji u regionu Balkana, sa sedištem kompanije u Srbiji. Pružamo profesionalne usluge konsaltinga, projektovanja, implementacije, integracije i održavanja u oblastima radio komunikacija, pasivnih optičkih mreža i pristupnih sistema, IKT infrastrukture i Data centara i Sistema tehničke zaštite i automatskog upravljanja. Tokom prethodnih godina izgradili smo jako prisustvo u regionu Balkana, Austriji, Nemačkoj, Norveškoj i SAD-u. Roaming Networks ima preko 850 zaposlenih. Partnerski sarađujemo sa 15 svetskih kompanija. Kroz stabilan rast i razvoj težimo da proširimo poslovanje na nova tržišta Evrope i Amerike.

 U skladu sa konstantnim rastom i razvojem tražimo osobu na poziciji:

 

Biznis analitičar

Srbija

 

Opis posla:

 • Izrada detaljne funkcionalne specifikacije i kreativnog rešenja za razvoj softvera
 • Sagledavanje operativnih procesa i njihova modifikacija i optimizacija u cilju digitalne transformacije kompanije
 • Saradnja sa svim službama u okviru kompanije u cilju kreiranja i evaluacija funkcionalnih zahteva u sklopu optimizacije i digitalizacije procesa
 • Saradnja sa timom za razvoj softvera tokom procesa razvoja i testiranja softvera
 • Izrada korektivnih specifikacija i kreativnih rešenja softvera
 • Sagledavanje sveobuhvatnog proizvoda iz ugla krajnjeg korisnika u funkciji unapređenja softvera
 • Detaljna kontrola kvaliteta svih modula softvera i softvera u celini
 • Definisanje kriterijuma za testiranje softvera i puštanje u produkciono okruženje
 • Koordinacija i kontrola rada eksternih kompanija koje se bave razvojem softvera
 • Identifikovanje i koordinacija sa svim zainteresovanim akterima u sklopu digitalne transformacije procesa
 • Analiza uticaja digitalne transformacije procesa i procena rizika prilikom usvajanja i implementacije novog rešenja
 • Redovno nedeljno i mesečno izveštavanje o planiranim i izvršenim aktivnostima
 • Praćenje trendova razvoja novih tehnologija vezanih za digitalnu transformaciju
 • Obavljanje svih drugih relevantnih dužnosti na zahtev nadređenog rukovodioca

 

Zahtevi:

 • Viša ili visoka stručna sprema, tehničkog usmerenja
 • Minimum 2 (dve) godine radnog iskustva na istim poslovima tj. poslovima biznis analize ili ekvivalentna kombinacija znanja i obrazovanja
 • Napredni nivo poznavanja engleskog jezika
 • Napredni nivo rada na Internetu
 • Napredno poznavanje rada na računaru u Microsoft Windows okruženju
 • Napredno poznavanje rada na Microsoft Office programskim paketima (Word, Excel, Power Point, Visio etc.)
 • Poželjno posedovanje sertifikata (PMI, IPMA, PRINCE 2, SCRUM)
 • Vozačka dozvola B kategorije

 

Šta nudimo:

 • Mogućnost stručnog usavršavanja
 • Bonuse za venčanje i rođenje deteta
 • Dodatno zdravstveno osiguranje
 • Mogućnosti za lični razvoj i napredovanje
 • Rad na izazovnim projektima sa najnovijim tehnologijama
 • Sportske aktivnosti i rekreacija zaposlenih

 

 Pridružite se našem timu!

 

 

Roaming Networks is one of the leading system integration companies in the ICT field in the Balkan region with company HQ in Serbia. We provide professional consulting, design, implementation, integration and maintenance services in the fields of radio communications, passive optical networks and access systems, ICT infrastructure and data centers, life safety, security, automation and building management systems, e - Mobility and Solar Power Plants. In recent years we have built a strong presence in the Balkan region, Austria, Germany, Norway and the US. As our business has grown, so has our team: at the end of 2013 the Roaming Networks Group employed 61 staff; in 2015 this increased to 243 and today we number more than 850 employees. Our revenues have increased more than tenfold over the past three years. We have partnership with 15 global firms. By steadily developing and growing we strive to expand into new markets in Europe and USA.

In accordance with the constant growth and development, we are looking for a person for the position:

Business Analyst

Serbia

 

Job description:

 • Development of a detailed functional specification and creative solution for software development
 • Consideration of operational processes and their modification and optimization in order to digitally transform the company
 • Cooperation with all services within the company in order to create and evaluate functional requirements within the optimization and digitization of the process
 • Collaborate with the software development team, during the software development and testing process
 • Development of corrective specifications and creative software solutions
 • Looking at the comprehensive product from the end user's point of view in the function of software improvement
 • Detailed quality control of all software modules and software as a whole
 • Defining criteria for software testing and release into the production environment
 • Coordination and control of the work of external companies engaged in software development
 • Identification and coordination with all stakeholders as part of the digital transformation of the process
 • Analysis of the impact of digital process transformation and risk assessment during the adoption and implementation of a new solution
 • Regular weekly and monthly reporting on planned and executed activities
 • Monitoring trends in the development of new technologies related to digital transformation
 • Perform all other projects and duties as assigned according to your supervisor

 

Requirements:

 • Secondary or higher education, technical orientation
 • Minimum 2 (two) years of work experience in the same jobs, ie. business analysis jobs or an equivalent combination of knowledge and education
 • Advanced level of English language
 • Advanced level of the Internet knowlage
 • Advanced computer skills in Microsoft Windows environment
 • Advanced knowledge of working on Microsoft Office software packages (Word, Excel, Power Point, Visio etc.)
 • Certificate desirable (PMI, IPMA, PRINCE 2, SCRUM)
 • Driver's licence B category

 

What we offer:

 • Possibility of professional development
 • Bonuses for wedding and childbirth
 • Supplementary health insurance
 • Opportunities for personal development and advancement
 • Work on challenging projects with the latest technologies
 • Sports activities and recreation of employees

 

 Join our team!Apply / Prijava >>