Detailed description / Detaljan opis

Here you can see a detailed description of the position / Ovde možete videti detaljan opis pozicije

Position / Pozicija: Vođa tima za pristupne mreže / Team Leader for Access Networks
Department / Sektor: Radio Access Networks
Location / Lokacija: Hrvatska / Croatia
Application deadline / Rok za prijavu: 31.10.2021
 

Tvrtka Roaming Networks je jedan od vodećih sistem integratora u ICT industiji u regionu Balkana, sa sedištem kompanije u Srbiji. Pružamo profesionalne usluge konsaltinga, projektovanja, implementacije, integracije i održavanja u oblastima radio komunikacija, pasivnih optičkih mreža i pristupnih sistema, IKT infrastrukture i Data centara, Sistema tehničke zaštite i automatskog upravljanja, E-mobilnosti i Projektovanja i izgradnje solarnih elektrana. Tokom prethodnih godina izgradili smo jako prisustvo u regionu Balkana, Austriji, Nemačkoj, Norveškoj i SAD-u. Roaming Networks ima preko 850 zaposlenih. Partnerski sarađujemo sa 15 svetskih kompanija. Kroz stabilan rast i razvoj težimo da proširimo poslovanje na nova tržišta Evrope i Amerike.

U skladu sa konstantnim rastom i razvojem tražimo osobu na poziciji:

 

 

Vođa tima za pristupne mreže 

 Hrvatska


 Opis posla:

 

 • Pripremanje, izvršenje, nadzor, kontrola i završetak radova u skladu s rokovima, uz poštivanje kvalitete i standarda zahtjevanih od klijenta                
 • Korištenje uređaja/instrumenata za verifikaciju izvedenih radova                          
 • Raspoređivanje dodijeljenih članova ekipe (montera i tehničara),  na poslove i radne zadatke, izdavanje konkretnih zadataka i briga o primjeni svih propisanih mjera sigurnosti i zdravlja na radu, s posebnim osvrtom na rad na visini            
 • Odgovornost za kvalitetu radova izvedenih od strane članova dodijeljene ekipe
 • Predstavljanje dodijeljene ekipe u komunikaciji s nadzornim tijelima (klijentom)
 • Nabava potrebnih rezervnih dijelova i potrošnog materijala                      
 • Provođenje svih procedura definiranih integriranim sistemom menadžmenta kao i procedura vezanih za radove koje tim provodi  
 • Po nalogu neposrednog rukovoditelja postupanje i organiziranje posla u skladu s reklamacijama                
 • Dokumentiranje  završenih radova u za to predviđenom roku i unaprijed predočenom obliku                      
 • Redovito izvještavanje neposrednog rukovoditelja u dogovorenom obliku              Obavljanje svih drugih relevantnih dužnosti na zahtjev nadređenog rukovoditelja

 

 Uvjeti:

 • Obrazovanje tehničkog usmjerenja
 • Minimum 3 (tri) godine radnog iskustva u oblasti Telekomunikacija
 • Potrebno iskustvo kao vođa tima
 • Poznavanje opreme svih dobavljača i tehnologija mobilne telefonije
 • Aktivno znanje engleskog jezika


Šta nudimo:

 • Mogućnost rada u inozemstvu (9 tržišta u regiji,  Europi i Americi)
 • Novčana potpora za rođenje djeteta
 • Novčana potpora za sklapanje braka
 • Mogućnosti za osobni razvoj i napredovanje, obuke za zaposlenike
 • Rad na izazovnim projektima s najnovijim tehnologijama
 • Razne team building aktivnosti

 

 Postanite dio našeg tima! 

 

Roaming Networks is one of the leading system integration companies in the ICT field in the Balkan region with company HQ in Serbia. We provide professional consulting, design, implementation, integration and maintenance services in the fields of radio communications, passive optical networks and access systems, ICT infrastructure and data centers, life safety, security, automation and building management systems, e - Mobility and Solar Power Plants. In recent years we have built a strong presence in the Balkan region, Austria, Germany, Norway and the US. As our business has grown, so has our team: at the end of 2013 the Roaming Networks Group employed 61 staff; in 2015 this increased to 243 and today we number more than 850 employees. Our revenues have increased more than tenfold over the past three years. We have partnership with 15 global firms. By steadily developing and growing we strive to expand into new markets in Europe and USA.

 

In accordance with the constant growth and development, we are looking for a person for the position:

 

 

Team Leader for Access Networks 

Croatia

 

Job description:

 • Preparation, execution, supervision, control and completion of works in accordance with deadlines, while respecting the required quality and standards by the client
 • Use of devices / instruments for verification of performed works
 • Assignment of assigned team members (riggers and technicians) to jobs and work tasks, issuance of specific tasks and care for the application of all prescribed safety and health measures at work, with special emphasis on work at height
 • Responsibility for the quality of work performed by members of the assigned team
 • Presentation of the assigned team in communication with client
 • Requiring the necessary spare parts and consumables
 • Implementation of all procedures defined by the integrated management system as well as procedures related to the work performed by the team
 • Upon the order of the supervisor, acting and organizing the works in accordance with the complaints
 • Documenting completed works within the stipulated time
 • Regular reporting to the supervisor
 • Performing all other relevant duties at the request of the supervisor

 

Requirements:

 • III professional qualification degree (technical orientation)
 • Minimum 3 (three) years of work experience in the field of Telecommunications.
 • Required experience as a team leader
 • Knowledge of equipment of all suppliers and mobile telephony technologies
 • Knowledge and responsibility for implementing processes and procedures in the field of OSH
 • Active knowledge of English

 

What we offer:

 • Opportunity to work abroad (9 markets in the region, Europe and America)
 • Bonuses for wedding and childbirth
 • Opportunities for personal development and advancement, training for employees
 • Work on challenging projects with the latest technologies
 • Various team building activities

 

 

Join our team!Apply / Prijava >>