Detailed description / Detaljan opis

Here you can see a detailed description of the position / Ovde možete videti detaljan opis pozicije

Position / Pozicija: Koordinator projekta za implementaciju pasivne optičke mreže/Project Coordinator PON Implementation
Department / Sektor: Pasivne optičke mreže
Location / Lokacija: Hrvatska / Croatia
Application deadline / Rok za prijavu: 31.10.2021
 

Tvrtka Roaming Networks je jedan od vodećih sistem integratora u ICT industiji u regionu Balkana, sa sedištem kompanije u Srbiji. Pružamo profesionalne usluge konsaltinga, projektovanja, implementacije, integracije i održavanja u oblastima radio komunikacija, pasivnih optičkih mreža i pristupnih sistema, IKT infrastrukture i Data centara, Sistema tehničke zaštite i automatskog upravljanja, E-mobilnosti i Projektovanja i izgradnje solarnih elektrana. Tokom prethodnih godina izgradili smo jako prisustvo u regionu Balkana, Austriji, Nemačkoj, Norveškoj i SAD-u. Roaming Networks ima preko 850 zaposlenih. Partnerski sarađujemo sa 15 svetskih kompanija. Kroz stabilan rast i razvoj težimo da proširimo poslovanje na nova tržišta Evrope i Amerike.

U skladu sa konstantnim rastom i razvojem tražimo osobu na poziciji:

 

Koordinator projekta za implementaciju pasivne optičke mreže

Hrvatska

 

Opis posla:

 • Koordinacija projekata izgradnje pasivne optičke mreže
 • Koordinacija i provedba kompletne administracije koja se odnosi na sve faze projekta
 • Profesionalan, odgovoran i ciljno usmjeren rad u funkciji unapređenja poslovanja u području odgovornosti
 • Praćenje plana rada u svim fazama provedbe projekta
 • Kontrola rezultata rada i izvršavanja dodijeljenih aktivnosti na projektima
 • Redovito tjedno i mjesečno izvještavanje o statusu aktivnosti dodijeljenih projektima
 • Koordinacija i planiranje resursa u fazi provedbe projekta
 • Planiranje i zakazivanje rokova projekata
 • Koordinacija i upravljanje dodijeljenim projektnim timom
 • Kontrola i osiguranje kvalitete izvedenih radova u skladu sa zahtjevima naručitelja
 • Koordinacija i dostava računa klijentima
 • Koordinacija i dostava računa vanjskim suradnicima i dobavljačima
 • Koordinacija rada vanjske agencije za sigurnost i zdravlje na radu
 • Arhiviranje svih ugovora i računa na području rada
 • Organizacija, plaćanje potrebnih naknada i preuzimanje sve radno-pravne dokumentacije unutar nadležnih institucija
 • Koordinacija i odlazak sa zaposlenicima u nadležne institucije radi reguliranja potrebne radno-pravne dokumentacije
 • Organizacija i provedba kurirskih poslova u području menadžmenta, tehničkog sektora i svih službi koje djeluju neovisno o uslugama nabave i logistike.

 Uvjeti:

 • Više ili visoko obrazovanje, tehnička orijentacija
 • Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima ili ekvivalentna kombinacija znanja i iskustva.
 • Završena obuka za upravljanje projektima
 • Poželjno je posjedovanje odgovarajućih licenci
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Poželjno posjedovanje sertifikata iz područja upravljanja projektima (PMI, IPMA, PRINCE 2 i slično)

Šta nudimo:

 • Mogućnost rada u inozemstvu (9 tržišta u regiji,  Europi i Americi)
 • Novčana potpora za rođenje djeteta
 • Novčana potpora za sklapanje braka
 • Mogućnosti za osobni razvoj i napredovanje, obuke za zaposlenike
 • Rad na izazovnim projektima s najnovijim tehnologijama
 • Razne team building aktivnosti

 

Postanite dio našeg tima!

 


 

Roaming Networks is one of the leading system integration companies in the ICT field in the Balkan region with company HQ in Serbia. We provide professional consulting, design, implementation, integration and maintenance services in the fields of radio communications, passive optical networks and access systems, ICT infrastructure and data centers, life safety, security, automation and building management systems, e - Mobility and Solar Power Plants. In recent years we have built a strong presence in the Balkan region, Austria, Germany, Norway and the US. As our business has grown, so has our team: at the end of 2013 the Roaming Networks Group employed 61 staff; in 2015 this increased to 243 and today we number more than 850 employees. Our revenues have increased more than tenfold over the past three years. We have partnership with 15 global firms. By steadily developing and growing we strive to expand into new markets in Europe and USA.

In accordance with the constant growth and development, we are looking for a person for the position:

 

Project Coordinator for the Implementation of Passive Optical Network

CroatiaJob description:

 • Coordination of passive optical network construction projects
 • Coordination and implementation of the complete administration related to all phases of the project
 • Professional, responsible and goal-oriented work in the function of improving business in the field of responsibility
 • Monitoring the work plan at all stages of project implementation
 • Control of work results and execution of assigned activities on projects
 • Regular weekly and monthly reporting on the status of activities assigned to projects
 • Coordination and resource planning in the project implementation phase
 • Planning and scheduling project deadlines
 • Coordination and manage of the assigned project team
 • Quality control of performed works in accordance with the requirements of the client
 • Coordination and delivery of invoices to clients
 • Coordination and delivery of invoices to external associates and suppliers
 • Coordination of the work of the external agency for safety and health at work
 • Archiving of all contracts and invoices in the field of work
 • Organization, payment of necessary fees and taking over all labor and legal documentation within the competent institutions
 • Going with employees to the competent institutions in order to regulate the necessary labor and legal documentation
 • Organization and implementation of courier activities in the field of management, technical sector and all services operating independently of procurement and logistics services

 

Requirements:

 • A college or university degree, technical orientation
 • At least 3 (three) years of work experience in the same or similar jobs or an equivalent combination of knowledge and experience.
 • Project management training completed
 • It is welcome to have the appropriate licenses
 • Driver's license (B category)
 • Active knowledge of English
 • It is welcome to have a certificate in the field of project management (PMI, IPMA, PRINCE 2, etc.)

 

What we offer:

 • Opportunity to work abroad (9 markets in the region, Europe and America)
 • Bonuses for wedding and childbirth
 • Opportunities for personal development and advancement, training for employees
 • Work on challenging projects with the latest technologies
 • Various team building activities

 

Join our team!

Apply / Prijava >>