Application form / Prijavni formular

Please fill in all the mandatory filelds (marked with *) / Molimo popunite sva obavezna polja (označena sa *)

Basic info / Osnovni podaci

Name / Ime:
*
Surname / Prezime:
*
Phone / Telefon:
/
Mobile phone / Mobilni telefon:
/ *
E-mail:
*

Address / Adresa

City / Grad:
Country / Zemlja:
*

Education / Obrazovanje

Education level / Stepen obrazovanja:
*
Name of college / university where you obtained your highest qualification / Naziv obrazovne institucije u kojoj ste stekli najvišu kvalifikaciju:

Work experience (starting with the last one) / Radno iskustvo (počevši od najskorijeg)

Start / Početak:
End / Kraj:
Company name / Naziv preduzeća:
Work position / Pozicija:
Job description / Opis posla:

Upload your CV / Priložite vaš CV (max / do 1000 kB):
Uploaded file / Priloženi dokument:

Additional questions / Dodatna pitanja

Referral / Izvor:
*
Certificates and licenses / Sertifikati i licence:
„I agree that Roaming Networks retain my data for a period of 5 years after the completion of the selection process, and to contact me in case of reopening of the same or a similar position for which I applied.” „Saglasan/na sam da Roaming Networks sačuva moje podatake u periodu od 5 godina nakon završetka procesa selekcije, te da me kontaktira u slučaju ponovnog otvaranja iste ili slične pozicije za koju sam konkurisao/la.” :
Applicant compliance

NOTICE ON THE PERSONAL DATA PROCESSING IN THE CANDIDATE SELECTION PROCESS

At Roaming Networks, we value your privacy and take special care of the security of your personal data. For these reasons, we would like to inform you in a transparent and easily understandable way about the collection, use, nature and scope of processing of your personal data by the company Roaming Networks d.o.o. Beograd, company identification number: 20456400, during the candidate selection.

We use all personal data collected when applying for a certain position exclusively for the purpose of the candidate selection process for our open positions, and later for concluding an employment contract. In this process, in addition to the data we receive directly from you, we may collect certain data from third parties or other publicly available sources of information, as well as during the candidate selection process such as various tests where we test your skills and abilities.

We do not share your personal data with third parties, however, having in mind that Roaming is a global company belonging to the Roaming Group, if we determine that you qualify for a position other than the one you applied for, we will be free to forward your CV to our affiliated companies operating within the Roaming Group.

As the protection of your data is extremely important to us, we emphasize that only those employees who need the data to perform the selection process for a specific position have access to your data.

In addition to our employees who provide certain services, access to your data may be granted to our processors who provide services on our behalf and who are required to adhere to all of our written instructions. We have provided our relationship with processors and the manner of protection as well as work with your data by contracts in accordance with the Law on Personal Data Protection.

In order to ensure maximum protection of your personal data, we have adopted a number of policies governing the personal data processing, and we are certified according to ISO/IES 27001: 2013 standard, which confirms that we comply with information security requirements from the point of view of human resources management, transmission media management, incident management and all other legal and bylaws regulatory requirements. We have appointed a Person for the personal data protection, and there are special services that take care of the security of all your data.

In addition, in accordance with the positive regulations, we have provided you with the following rights:

-        The right to access personal data processed by Roaming;

-        The right to correction if the data available to Roaming is incorrect;

-        The right to delete data if they are no longer necessary or when the law requires the deletion or when data processing is illegal;

-        The right to transfer data to third parties;

-        The right to object in case we rely on our legitimate interest during processing

-        The right to withdraw consent;

-        The right to submit a complaint to the Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection;

All data of candidates who do not establish an employment in Roaming:

-        will be deleted automatically within 5 years after the completion of the selection process, if the candidate has given consent to data storage

You can revoke given consent at any time by sending an e-mail to dpo@roamingnetworks.rs, after which your CV, along with all other data about you, will be deleted immediately.

Submission of all personal data is voluntary, so you can always choose not to provide us with the required data. In that case, however, keep in mind that we may not be able to complete the selection process fully and adequately.

If you have any additional questions or suggestions regarding the processing and the storage of your data, you can view our Privacy Policy or send us an inquiry to the e-mail address dpo@roamingnetworks.rs

By submitting your data, we will consider that you have read and fully understand this Notice on the personal data processing in the candidate selection process.

„I agree that Roaming Networks retain my data for a period of 5 years after the completion of the selection process, and to contact me in case of reopening of the same or a similar position for which I applied.”

 

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI U PROCESU SELEKCIJE KANDIDATA

U Roaming Networks-u cenimo Vašu privatnost i posebno vodimo računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti. Upravo iz tih razloga ovim putem na transparentan i lako razumljiv način želimo da Vas informišemo o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka od strane privrednog društva Roaming Networks d.o.o. Beograd, MB: 20456400, prilikom selekcije kandidata.

Sve podatke o ličnosti prikupljene prilikom prijave na određenu poziciju koristimo isključivo u svrhu procesa selekcije kandidata za naše otvorene pozicije, a kasnije i za potrebe zaključenja ugovora o radu. U ovom procesu, pored podataka koje dobijamo direktno od Vas, određene podatke možemo prikupljati  od trećih lica ili drugih javno dostupnih izvora informacija, kao i prilikom sprovođenja procesa selekcije kandidata kao što su razni testovi kojima proveravamo Vaše veštine i sposobnosti.

Vaše podatke o ličnosti ne delimo sa trećim licima, međutim imajući u vidu da je Roaming globalna kompanija koja pripada grupaciji Roaming, ukoliko utvrdimo da ispunjavate uslove za neku drugu poziciju, različitu od one za koju ste se prijavili, bićemo slobodni da Vaš CV prosledimo našim povezanim kompanijama koje posluju unutar Roaming grupcije.

Kako nam je zaštita Vaših podatka od izuzetne važnosti, napominjemo da pristup Vašim podacima imaju samo oni zaposleni kojima su podaci neophodni za obavljanje posla selekcije za konkretnu poziciju.

Pored naših zaposlenih u cilju pružanja određenih usluga, pristup Vašim podacima mogu imati naši obrađivači koji pružaju usluge u naše ime i koji su dužni da se pridržavaju svih naših pisanih uputstava. Naš odnos sa obrađivačima i način zaštite i postupanje sa Vašim podacima obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Da bi osigurali maksimalnu zaštitu Vaših podataka o ličnosti, usvojili smo i niz politika koje regulišu obradu podataka o ličnosti, a pored toga sertifikovani smo i po standardu ISO/IES 27001:2013 što potvrđuje da smo usaglašeni po zahtevima bezbednosti informacija sa stanovišta upravljanja ljudskim resursima, upravljanje prenosnim medijima, upravljanje icidentima i svim drugim zakonskim, podzakonskim regulatornim zahtevima. Imenovali smo Lice za zaštitu podataka o ličnosti, a postoje i posebne službe koje vode računa o bezbednosti svih Vaših informacija.

Dodatno, u skladu sa pozitivnim propisima obezbedili smo Vam i sledeća prava:

-        Pravo na pristup o podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane Roaming-a;

-        Pravo na ispravku ukoliko podaci kojima Roaming raspolaže nisu tačni;

-        Pravo na brisanje podataka ukoliko isti nisu više neophodni ili kada zakon nalaže obavezu brisanja ili kada je obrada podataka nezakonita;

-        Pravo na prenos podataka trećim licima;

-        Pravo na prigovor u slučaju da se prilikom obrade oslanjamo na naš legitiman interes

-        Pravo na povlačenje pristanka;

-        Pravo na podnošenje pritužbe povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;

Svi podaci kandidata koji ne zasnuju radni odnos u Roamingu:

-        Biće obrisani automatski u roku od 5 godina nakon završetka procesa selekcije, ukoliko je kandidat dao saglasnost za čuvanje podataka

Datu saglasnost možete opozvati u bilo koje vreme slanjem mail—a na adresu dpo@roamingnetworks.rs, nakon čega će Vaš CV zajedno sa svim drugim podacima o Vama biti odmah obrisani.

Dostavljanje svih podataka o ličnosti je na dobrovoljnoj bazi, tako da uvek možete izabrati da nam ne dostavite zahtevane podatke. Međutim u tom slučaju imajte na umu da možda nećemo biti u mogućnosti da odradimo postupak selekcije u potpunosti i na adekvatan način.

Ukoliko imate bilo kakavih dodatnih pitanja ili sugestija u vezi procesa obrade i načina čuvanja Vaših podataka možete pogledati našu Politiku privatnosti ili poslati nam upit na mail-a adresu dpo@roamingnetworks.rs

Slanjem Vaših podataka smatraćemo da ste pročitali i u potpunosti razumeli ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti u procesu selekcije kandidata.

„Saglasan/na sam da Roaming Networks sačuva moje podatake u periodu od 5 godina nakon završetka procesa selekcije, te da me kontaktira u slučaju ponovnog otvaranja iste ili slične pozicije za koju sam konkurisao/la.”

Security code (enter 5 digits you see on the right) / Sigurnosni kod (upišite 5 cifara koje vidite pored polja:

Please wait... / Molimo sačekajte