Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Референт инвестиционих радова/ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈКП „Погребне услуге“
Истиче: 17.04.2017
 

Позиција:  Референт инвестиционих радова – 2 места

 

Опис посла:

Врши надзор у току извођења радова, односно у току грађења објекта инвестиционе изградње и инвестиционог одржавања, врши надзор над изградњом гробница, розаријума и колумбаријума, уводи извођача у посао, потписује грађевински дневник и грађевинску књигу, контролише извођење радова по квалитету и квантитету  и оверава испостављене ситуације, у току извођења радова предлаже измене које су у складу са техничким прописима а представљају рационалније решење за Предузеће, организује послове на отклањању недостатака по записницима инспекције или на основу сопственог увида на терену у сарадњи са руководиоцима  РЈ гробља, учествује у изради инвестиционих  програма, учествује у изради планова и програма изградње гробница, розаријума и колумбаријума на гробљима, учествује у изради и израђује тендерску документацију, учествује у примопредаји уређених површина које се предају на коришћење ЈКП "Погребне услуге", учествује у раду комисије за избор извођача- без права одлучивања, по потреби врши пројектовање за потребе Предузећа.

 

Услови:

Грађевински факултет или Архитектонски факултет - нискоградња /конструктивни смер

Неопходно знање енглеског језика,

Неопходно знање рада на рачунару (MS Office-Word, Excel и AutoCad)Пријава >>