Pozicija: Samostalni stručni saradnik za procenu kreditnog rizika u poslovanju sa privredom
Sektor: Kreditni sektor
Lokacija: Beograd
Broj izvršilaca: 1
Ističe: 09.04.2010
Opis: - Učestvuje u izradi i implementacijii politika i procedura vezanih za ocenu kreditnog rizika
-Obavlja kreditnu analizu velikih korporativnih klijenata
- Priprema kreditna mišljenja vezana za ocenu rizika a u cilju odobravanja kredita
- Obavlja periodične kreditne analize postojećih korporativnih klijenata
- Učestvuje u praćenju postojećeg kreditnog portfolia, naplati potraživanja kao i stanju po računima
- Učestvuje u praćenju rejtinga klijenata preko Moody sa MFA i MRA
- Kontroliše klasifikaciju kreditnog plasmana na nivou klijenta, a prema internoj metodologijiklasifikacije, baziranoj na važećim odlukama NBS
- Aktivno učestvuje u korespodenciji, klarifikaciji i telekonferencijama sa nadležnim instancama u Centrali u Atini

Posebni zahtevi:

- Univerzitetska diploma iz ekonomije, finansija ili relevantne institucije sličnog obrazovnog profila
- Najmanje 5 godina bankarskog iskustva na istim i/ili sličnim poslovima
- Napredno poznavanje engleskog jezika (govornog i pisanog)
- Napredno korišćenje MS office aplikacije sa posebnim naglaskom na korišćenje Excel-a

Opšti zahtevi:

- Dobre interpersonalne i komunikacijske veštine i orijentisanost ka biznisu
- Poželjno je da muški kandidati imaju odslužen vojni rok

_______________________________________________________

- Assists in creation and implementation of policies and procedures related to credit risk assessments
- Performs overall credit analysis of large corporate customers
- Prepares credit risk opinion for granting credit approval
- Performs periodic credit risk analysis on existing corporate customers
- Monitors existing credit portfolio, collections and account balances
- Continues monitoring of client rating with Moody MFA & MRA
- Checking of client's classification in accordance with internal classification methodology, based on valid NBS decisions
- Actively participates in correspondence, clarification and teleconferences with competent counterpart in Head office in Athens

Requirements:

- University degree in economics, finance or related field
- At least 5 years of banking experience in the same and/or similar operations
- Advanced communication in English (both oral and written)
- Advanced MS office application usage with particular emphasis on Excel spreadsheet handling

All candidates should possess:

- Good interpersonal and communication skills, and excellent business orientation
- Male candidates must have completed military service


Prijava >>